ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия, тъй като след приемането им за Вас възникват определени права и задължения, подчинени на посочените по-долу правила.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Аутдор Трейдинг ЕООД си запазва правото си да изменя, допълва и редактира настоящите Общи условия за ползване на уебсайта по всяко време, като всички промени се публикуват на следния адрес: http://bulextreme.com/bg/content/3-terms-and-conditions-of-use.

Чл.2. На сайта се предлагат продукти, на които Аутдор Трейдинг ЕООД, чрез магазина за електронна търговия, находящ се на електронен адрес BULEXTREME.com, е продавач-разпространител.

Чл.3. Настоящите общи условия дават информация на потребителя/клиента за правата му при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител, работещ със посоченият по-горе сайт, е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Чл.4. Аутдор Трейдинг ЕООД, ЕИК:204612420, си запазва правото да извършва промени в съдържанието на посоченият по-горе сайт без предварително анонсиране.

Чл.5. Информация съгласно прилагането на Общия Регламент за Защита на Данните(GDPR) от 25 май 2018г.:

Наименование на продавача: Аутдор Трейдинг ЕООД;

ЕИК: 204612420;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 458, вх. 6, оф. 4;

Адрес за кореспонденция: София 1715, ж.к. Младост 4, бл. 491, вх. 1, оф. 1;

ДДС номер: BG204612420;

МОЛ: Димитър Николов Желязков.

E-mail: info@bulextreme.com

Чл.6. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни - гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.(02)9153518; email: kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg;

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА/ПОКУПКА

Чл.7. (1) Личните данни на физическите лица, които се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения при продажба на продукт/и през нашият електронен магазин са следните: 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:

Име, презиме и фамилия;  

ЕГН(при пълнолетни физически лица – български граждани)

Или 

Дата на раждане – при пълнолетни чуждестранни граждани;

Адрес: постоянен или настоящ адрес; 

Контакти: електронна поща и/или телефон за контакт; 

Банкова информация: обслужваща банка, международен банков код на банката, титуляр на банковата сметка, номер на банкова сметка – IBAN.

(2) Юридическите лица, чрез техните управителни органи, попълват следната информация:

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:

Име на юридическото лице;

Единен Идентификационен Код;

Регистрация по ЗДДС;

Седалище и адрес на управление;

Законен представител.

(3) Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, находящ се на електронен адрес 

BULEXTREME.com, 

собственост на Аутдор Трейдинг ЕООД, трябва да попълни и потвърди верността на данните в регистрационната форма, като по този начин създава свой потребителски/клиентски профил. Аутдор Трейдинг ЕООД се задължава да съхранява и да не разпространява информацията с личните ви данни извън дружеството и лицата или агенциите, наети от дружеството да събират, класифицират и обработват информация за потребителя/клиента. Чрез създаването на потребителски/клиентски профил регистрираното лице:

а) Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в нашия онлайн магазин.

б) Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за разглеждане/пазаруване в нашия онлайн магазин.

в) Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от Аутдор Трейдинг ЕООД, в магазина за електронна търговия, находящ се на електронен адрес BULEXTREME.com, както и да отказва изпълнението им по надлежния ред.

(4) Личните данни на физическите лица се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отнопение на субекта на данните. Тези данни са подходящи, свързани със или ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват(„свеждане на данните до минимум“). За обработването на личните данни се предприемат разумни мерки и подходящо ниво на сигурност, за да се гарантира своевременно защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, и изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

(5) Предоставянето на личните данни е изискване, необходимо за сключването на договор. В случай, че лични данни не се предоставят, клиентът е длъжен да се яви физически на място в магазина на Аутдор Трейдинг ЕООД, за да получи поръчан/и продукт/и.

Чл.8. Потребителят се ангажира да не предоставя данните си за достъп (име и парола) до личния си профил, както и информацията, съдържащата се в неговия профил. 

Чл.9. Аутдор Трейдинг ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация на потребител/клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

Чл.10. Наличността на всеки продукт е обозначена със статус за удобство на потребителя/клиента. Аутдор Трейдинг ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-mail, в момента на обработка на поръчката. 

Чл.11. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, снимка и цена.

Чл.12.  Указаната цена е за 1/един/ брой в лева и с включен ДДС.

Чл.13. При поръчка потребителят/клиентът посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва дружеството със задължението за изпълнение на поръчката и предаването и на трето лице – куриер за доставка. 

Чл.14. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. 

Чл.15. Чрез натискане на бутона "Поръчка със задължение за плащане", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо клиента и Аутдор Трейдинг ЕООД със силата на договор, съответно на описаните в настоящия документ условия и разпоредбите на действащото българско и европейско законодателство.

Чл.16. (1) За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Prestashop plugins, Google Webmaster tools, Hotjar heatmap, Facebook, Twitter, Google plus. В случай, че не сте съгласни с това условие, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

(2) Политика за използване на бисквитки (cookies):

Cookies (бисквитки) – това са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър, и чрез инсталирането на които, Аутдор Трейдинг ЕООД осигурява по-добра възможност за ползване на уебсайта си, чрез съхраняване на информация за потребителите на сайта, възстановяване(ограничено във времето) на информацията за потребителя при престой в/на сайта, проследяване на действия относно извършване на покупка през сайта, идентификация и други сходни дейности, например съхранение на информация за услугите, от които се интересува потребителя, с цел предоставяне на подходяща информация при посещението му на уебсайта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви. Аутдор Трейдинг ЕООД има право, но не и изрично задължение да използва и/или инсталира бисквитки (cookies) с цел проследяване действията на потребителя и предоставяне на релевантна информация. Потребителят има възможност да изрази изрично съгласие, но и може да се откаже (изрично или не). В случай на отказ, потребителят има ограничено действие в рамките на сайта, което на практика означава да не може да го използва въобще и да го напусне незабавно.

Чл.17. Продавачът издава счетоводни документи в електронен вид съгласно чл.7, ал 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл.114 от ЗДДС и чл.78 от ППЗДДС. Печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационен шифър. 

Чл.18. В случаите, когато клиент желае да закупи продукт/и, Аутдор Трейдинг ЕООД, като продавач, има нужда от информация и описаната по-долу декларация за конфиденциалност описва събирането на данни и употребата им в такива случаи.

III. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл.19. Доставката на избран/и и поръчан/и продукти от клиента се извършва чрез куриерска фирма от наша страна. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчан/ите продукт/и. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

Чл.20. Ако клиентът е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (клиентът, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

Чл.21. Разходите за доставка се поемат от клиента и не са включени в крайната цена на продукта.

Чл.22. Аутдор Трейдинг ЕООД и/или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят клиента по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

IV. ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

Чл.23. (1) Клиентът има право на рекламация и може да откаже поръчани и/или доставени продукти в следните случаи: 

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; 

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка. 

(2) Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да заплати продукт и/или продукти в направената от клиента поръчка, ведно с разноските по извършената доставка или да върне вече доставена пратка. В последния случай, ако желае да го стори, клиентът няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Чл.24. По силата на чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите(ЗЗП), потребителят може да упражни правата си в срок до 14/четиринадесет/ дни, в случай, че е съхранил продукт/ите във вида, в който го/ги е получил, без да бъде/бъдат разопакован/и и използван/и. Връщането на продукт/ите в този случай е за сметка на клиента.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл.25. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия.

Чл.26. Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Аутдор Трейдинг ЕООД, ЕИК:204612420. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, изображения, образи или части от сайта, без изрично писмено разрешение на Аутдор Трейдинг ЕООД, ЕИК:204612420. Не е разрешено използването на екранна снимка („screenshot“) на сайта без изричното съгласие на Аутдор Трейдинг ЕООД, ЕИК:204612420. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за сваляне („download“) на каквато и да било информация от сайта без изричното писмено съгласие от страна на дружеството, или да претоварват сайта с фиктивна информация.

Чл.27. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без негово съгласие и въпреки неговото изрично противопоставяне.

Чл.28. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права и/или интереси на трети лица.

VI. ОТГОВОРНОСТИ

Чл.29. Аутдор Трейдинг ЕООД, ЕИК:204612420, не носи отговорност за:

1. възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта - bulextreme.com; 

2. последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; 

3. ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото българско законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна собствена инициатива;

4. пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (външни линкове);

5. евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. Аутдор Трейдинг ЕООД не гарантира достъпност и непрекъснат достъп до домейн BULEXTREME.com;

6. внезапно изчерпване на складовите наличности;

7. неточности в информацията за стоката, подадена от производителя;

8. забавяне или неизпълнение на задълженията му по причини извън контрола на дружеството;

9. несъответствие в изображенията на продуктите;

последно изменение от 22.08.2019 г.